Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συγχαίρει τους Ποντίους της Αμερικής

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συγχαίρει τους Ποντίους της Αμερικής
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συγχαίρει τους Ποντίους της Αμερικής

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έστειλε θερμή επιστολή στον Δρ. Χαράλαμπο Βασιλειάδη πρόεδρο, το συμβούλιο και τα μέλη του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» Αμερικής, με την οποία τους συγχαίρει για το επιτελούμενο έργο τους και την πιστότητα τους στις παραδόσεις.

Στην Πατριαρχική επιστολή αναγράφεται πως «λαβόντες γνώσιν περί του προγραμματιζομένου 33ου Ετησίου Ιερού Προσκυνήματος και της Πανηγύρεως του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά επί την εορτή της πανσέπτου Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εκ της αποσταλείσης ευλαβούς επιστολής της υμετέρας προσφιλούς Ελλογιμότητος, μη δυνάμενοι δε όπως παραστώμενπροσωπικώς εις αυτήν, επικοινωνούμεν μετά πάντων υμών, των εν Αμερική προσφιλών ημίν Ποντίων, από τους Ιερού της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κέντρου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διά να απευθύνωμεν προς υμάς, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά ποντίων Αμερικής και άπαντας τους ευσεβείς προσκυνητάς αυτού, τον πατρικόν και Πατριαρχικόν ημών χαιρετισμόν και την ευλογίαν της μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως».

Ο Πατριάρχης αναφέρει επίσης στην επιστολή του πως «συγχαίρομεν υμάς όλως ιδιατέρως, διότι διαβιούντες εν ταις Ηνωμέναις Πολιτείας της Αμερικής, εν τη χώρα των πολλών ευκαιριών και των μεγάλων προκλήσεων, σεις μένετε εδραίοι και αμετακίνητοι εις την πατρώαν ευσέβειαν, τηρούντες απαραχαράκτως τας ευλαβείς παραδόσεις των πατέρων σας, οι οποίοι ανέκαθεν μεγάλως εσέβοντο και ετίμων την Κυρίαν του Πόντου, της Παναγία του όρους Μελά.

Aπό αριστερά μεταξύ άλλων διακρίνονται οι Ευστάθιος Καραντώνης, Δημήτρης Ροζανίτης, ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Ευάγγελος,. Δρ. Χαράλμαπος Βασιλειάδης, Κώστας Τσιλφίδης και Γιώργος Χωριάτης

Εις την Ιεράν Μονή της ανήρχοντο κατά την εορτήν της Κοιμήσεως της, και η Ιερά Μονή της ήτο το κέντρον δια τον Ελληνισμόν του Πόντου. Εις την σκέπην της Παναγίας της Σουμελά προσέτρεχον πάντοτε, την βοήθειαν της επεκαλούντο εις τας ανάγκας των, την εικόνα της είχον ως φυλακτήριον εις την ζωήν των, αλλά και εις την Μονήν της συνέτρεχον άπαντες δια να εορτάσουν τα χαρμοσύνας στιγμάς του βίου των».

Ο Πατριάρχης κάνει αναφορά στις προσκυνηματικές επισκέψεις του στην Παναγία Σουμελά του Πόντου και την ευλάβεια των Ποντίων που απεκόμιζε. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «τον άρρηκτον σύνδεσμον του Ποντιακού ελληνισμού μετά της Παναγίας Σουμελά είχομεν την ευκαιρίαν να διαπιστώσωμεν ιδίοις όμμασι κατά τας από του έτους 2010 Πατριαρχικάς επισκέψεις εις τον Πόντον διά την τέλεσιν, αδεία των οικείων αρχών, της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας εν τη παλαιφάτω Μονή της Παναγίας Σουμελά επί τη εορτή της Κοιμήσεως. Χαίρομεν δε, διότι και σεις, επόμενοι τοις ίχνεσιν των πατέρων σας, συντηρείτε την αγαθήν ταύτην παράδοσιν και εορτάζετε κατ’ έτος την μεγάλην ταύτην Θεομητορικήν εορτήνεις την εν New Jersey ομώνυμον Μονήν, αποδιδόντες τον σεβασμόν και την αγάπην σας προς την Παναγίαν Παρθένον, την πρέσβειραν και μεσίτριαν πάντων των ανθρώπων».Σχετικά θέματα