Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ποντιακά χαπάρα(ε) ασό Τορόντο!

Ποντιακά χαπάρα(ε) ασό Τορόντο!
Ποντιακά χαπάρα(ε) ασό Τορόντο!

Ο Σύλλογον Διποτάμου Καβάλας ο Άγιον Γεώργιον ετοπλάεψε σ’ ίναν παρχάρ (πολλά σύγχρονο έτονε)  τα παιδίαν ‘ατ ντο απαρτίζνε το σύλλογον. Τα χτήνα(ε) εφέκαμ’ ατά σην πατρίδαν, άμαν το συνήθειον κι κόφκεται! Έϊ κιτή πατρίδας παρχάρε! Ραχ(σ)ία και νερά κρύα!

Ούλ εντάμαν οι νοματαίοι, τρανοί, γεροντάδες και γραιάδες, νέοι και νέϊσσες, παιδία, εγγόν(ε)α, μωρά, χάταλα, ευρέθαμε οσήμερον 28 τη Αυγούστου σο Richmond Hill (Ριτσμοντ τουμπόμπον θα λεμ’ ατό) με ποντιακήν καταγωγήν ασά χωρία τη Ματσούκας. Για να μη νεσπάλουμ’ ατά ας γράφτομ’ατά: Καπίκιοϊν, Κοσμά, Δανείαχα, Λιβερά, Γιαννάντων, Γιαννακάντων, Ποντίλα, Κούτουλα, Σαχνόη, Κουνάκα, Μαζερά, Χορτοκόπι, Λαραχανή.

Εποίκαμε τρανόν θερινόν αντάμωμαν αδά σο Τορόντο τη Καναδά.

Τεμετέρ, έρθαν σο Τορόντο μετανάστες, α σο χωρίον Διπόταμος Τσαϊλίκ (Καβάλας). Καλατσεύουμε σκυρά τα ποντιακά. Χορεύουμε και τραγωδούμε μαναχά ποντιακά. Κι πειράζ ντο ευρείουμες απές σοι Εγγλέ(ζ)οις!

Πολλά εχάραμε όντες εγροίκαναμε τοι παλιοίς να θυμίζνε μας ιστορίας ασήν πατρίδαν!


Όντες αρχίνεσεν  ο κόσμον να τοπλαεύκεται, αναχάπαρτα, τεμέτερον ο Γιωρίκας ο Καλομοίρης εποίκε μας ίναν έκπληξην. Έγκε την μικροφωνικήν ατ’ και εσέγκε απές σ’ ίναν τρυπίν  τ’ευλοημένον το i-phone’ ατ και ακούαμε το ράδιο Λελεύωσε ζωντανά ασήν Ελλάδα! Ούλ εχάραμε και πήραμε άψιμον!

Το φαϊν έτον πολλά χορταστικόν ! Εσκουτούλτσεν το παρχάρ! Το χαρπούζ πολλά γλυκόν! Ο Μουχτάρτς ο Παύλον τη Χατζησάββα ο γιόν, έτον ακάματος! Και τ’ αλλ’ τα παιδία (τη μουχταρλικί το συμβούλιον) πολλά ενεγκάσταν με τα ετοιμασίας.

Παρευρέθαν οι Θεοφυλακτάντ’ (τρανόν σόϊν), οι Πιπεροπουλάντ’, οι Σιταράντ’, οι Τσιλφιδάντ’, οι Φωτιαδαίοι, οι Χατζησαββάντ’ οι Σαββιδάντ’ Τσακιράντ’ Ανδρεαδάντ’, Ζωσιμαδάντ’, ο Ηλίαν ο Νικολέτσον (ατός εν πόντιος ασή μάναν’ατ), οι Αλεξάντ’, οι Καλομοιράντ (ατοί εν ασή Σάντας Τα χωρία και απές ασήν Τραπεζούνταν). Σχωρέστε μας αν ενέσπαλαμ’ καμμίαν οικογένειαν!