Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

«Η Ενότητα στον Ποντιακό Χώρο» - Ιδέες, προτάσεις

«Η Ενότητα στον Ποντιακό Χώρο» - Ιδέες, προτάσεις
«Η Ενότητα στον Ποντιακό Χώρο» - Ιδέες, προτάσεις

του Άγγελου Ασλανίδη

Τι είναι αυτό που δεν υλοποιεί την ένωση των Ποντιακών Ομοσπονδιών;

Οι στόχοι είναι κοινοί, κοινά τα ενδιαφέροντα και οι προβληματισμοί. Τα ποσοστά διαφοροποίησης είναι μικρά και οφείλονται περισσότερο στους επηρεασμούς που έχουμε δεχθεί από τα αλλογενή περιβάλλοντα, στα οποία έχουμε διαβιώσει τα τελευταία 92 χρόνια μακριά από τον Πόντο, δεν υπάρχει συν-αντίληψη στην τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Το πλήθος των ποντίων που ζουν στην Ελλάδα πλειοψηφεί έναντι των άλλων που ζουν σε διάφορες χώρες.

Συνολικά εμφανίζονται γύρω στους 750 Συλλογικοί Φορείς συν κάποιοι άλλοι πυλώνες, στον Ελλαδικό χώρο.
- Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης συντονίζει 47 Συλλόγους, ενώ άλλοι 4 δραστηριοποιούνται ως ανεξάρτητοι.
- Στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 220.
- Στην Ομοσπονδία ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ 12.
- Στην Αυστραλία 30
- Κύπρος 20.

Η Ελλάδα έχει συνολικά περίπου τα 2/3 των φορέων.

Εάν όλοι αυτοί κάνουν ένα παγκόσμιο φορέα πως πρέπει να είναι αυτός για να ικανοποιεί το δημοκρατικό αίσθημα των διάφορων φορέων ώστε να μπορούμε επιτέλους να έχουμε μια φωνή προς τα έξω, όσον αφορά την αναγνώριση της γενοκτονίας, την παρέμβασή μας στο θέμα της διδασκαλίας στα σχολεία της ιστορίας των ποντίων και άλλα.

Διακρίνω ότι υπάρχουν δύο φιλοσοφικές σχολές Δημοκρατικής εκπροσώπησης η μία μιλά για εκπροσώπηση ισότιμη των ομοσπονδιών ανεξάρτητα από το πλήθος των Συλλόγων ενώ η άλλη σκέψη αντιλαμβάνεται την δημοκρατική εκπροσώπηση ως αναλογική εκπροσώπηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πλήθος των Συλλόγων κάθε Ομοσπονδίας. Με πολλές επιφυλάξεις θα έλεγα, ανάλογα προς τους Συλλόγους είναι και οι πληθυσμοί των ποντίων.

Το ερώτημα που μπαίνει είναι πως μπορούμε να συγκεράσουμε τις δύο φιλοσοφίες σε μια συνιστώσα; ώστε να διασκεδαστούν οι φοβίες που υπάρχουν; Το άλλο ερώτημα που με βασανίζει είναι "είναι δυνατόν μια μικρή ομάδα ποντίων που θα εκλεγούν", όπου οι περισσότεροι είναι χωρίς ιδιαίτερα προσόντα να διαχειριστούν τόσο σοβαρά θέματα και επί πλέον να φαίνονται ότι εκπροσωπούν περίπου 2,500,000 πολίτες! Αρκεί να αναλογιστούμε μια χώρα που θα είχε 2.5 εκατομμύρια θα ήταν η μεγαλύτερη από τις μικρές χώρες στον πλανήτη.

Χρειάζεται να σκεφτούμε άλλες μορφές ευρείας εκπροσώπησης παράλληλες με το Δ.Σ.
Ποια πρέπει να είναι η μορφή του οργάνου για να είναι λειτουργήσιμο;

Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, αυτό το όργανο το ονομάζω ‘’Φορέα’’

1) Καθορισμός στόχων του "Φορέα"
2) Ανεξαρτησία της λειτουργικότητας του "Φορέα" από τους δημιουργούς του,
3) Έλεγχος του "Φορέα"
4) Απολογισμός του "Φορέα"
5) Οικονομική στήριξη "Φορέα"

Οι στόχοι του "Φορέα" πρέπει να είναι καλώς διατυπωμένοι, ευδιάκριτοι μη συγκρουόμενοι και όσον το δυνατόν ανεξάρτητοι μεταξύ τους.

Εισηγούμαι να υιοθετηθεί μια νέα δομή στα όργανα του φορέα έτσι που περισσότερα μέλη να ασχολούνται με το γίγνεσθαι στον ποντιακό χώρο.

Τα όργανα του "Φορέα" είναι:

- Η Τακτική Συνέλευση η οποία συγκαλείται κάθε τέσσερα χρόνια
- Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κατά την Τακτική Συνέλευση
 -Το Ποντιακό Σώμα των Αντιπροσώπων το οποίο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, με απόφαση των 2/3 των μελών του προεδρείου.
- Η Μεγάλη Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα μέλη των Δ.Σ των Ομοσπονδιών
- Η Μικρή Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Ομοσπονδιών

Στην Τακτική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι ποντίων ανά τον κόσμο και κάθε μορφής οργάνωση ποντίων, με έναν εκπρόσωπο, τα Δ.Σ των Ομοσπονδιών, του ΔΙΣΥΠΕ, της ΠΑΣΠΕ.

Στην Συνέλευση συμμετέχουν επίσης Επιστήμονες, Ακαδημαϊκοί, Συγγραφείς, Μητροπολίτες, Ιερείς κατόπιν αιτήματός τους εφ’ όσον υιοθετηθούν από μία ομοσπονδία.

Διοικητικό Συμβούλιο

- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι 25 και εκλέγονται κατά την Τακτική Συνέλευση του "Φορέα".
- Ο Πρόεδρος από την τακτική Συνέλευση με ξεχωριστή απ’ ευθείας ψηφοφορία εφ’ όσον λάβει το 50%+1 των ψήφων, άλλως η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων.
- Εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους ψήφους.
- Τα λευκά, τα άκυρα και οι αποχές ανακοινώνονται αλλά δεν μετρούν στο αποτέλεσμα.
- Εάν κατά την πρώτη αναμέτρηση υποψήφιος λάβει το 20% των ψήφων συμμετέχει στο Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου και είναι αυτομάτως μέλος του Σώματος των Αντιπροσώπων.
- Τα 24 μέλη του Δ.Σ εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
- Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει από 5 έως 8 υποψηφίους. Άλλως το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.
- Όλες ομοσπονδίες εκλέγουν στο προεδρείο του φορέα τουλάχιστον 1 μέλος και το πολύ 3 μέλη.
- Τα μέλη του Δ.Σ του "Φορέα" δεν μπορεί να είναι μέλη των Δ.Σ των Ομοσπονδιών ή/και οι Πρόεδροι αυτών. Σε περίπτωση που εκλεγούν παραιτούνται από την θέση που κατέχουν.
- Τα μέλη του Δ.Σ. καταρτίζονται σε σώμα εκλέγοντας Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμεία, Οργανωτικό Γραμματέα και Συντονιστές Θεματικών Επιτροπών
- Το Ποντιακό Σώμα των Αντιπροσώπων το οποίο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο
- Αποτελείται από 125 μέλη, από τα οποία τα 100 εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση του "Φορέα" επιπλέον σ’ αυτό συμμετέχουν τα μέλη του Προεδρείου. Είναι εισηγητικό και γνωμοδοτικό όργανο, πολιτικών αποφάσεων και ελέγχου των δράσεων του Προεδρείου. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του ιδίου του Σώματος.
- Όλες οι Ομοσπονδίες έχουν τουλάχιστον ένα μέλος στο Σώμα των Αντιπροσώπων.
- Καμία ομοσπονδία δεν έχει περισσότερα από 20 μέλη.
- Τα μέλη της Τακτικής Συνέλευσης του "Φορέα" ψηφίζουν μέχρι 8 υποψηφίους.
- Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Σώματος αντικαθίστανται από τους πλειοψηφήσαντες χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η ποσόστωση.
- Το Σώμα των Αντιπροσώπων εκλέγει από τα 100 εκλεγέντα μέλη Πρόεδρο, 4 Αντιπροέδρους Α,Β,Γ και Δ και 2 κοσμήτορες Α και Β, οι οποίοι συγκροτούν το προεδρείο του Σώματος .
- Καμία Ομοσπονδία δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο μέλη στο Προεδρείο.
- Το Προεδρείο συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας του Σώματος και τον καταθέτει για ψήφιση στην ολομέλεια του Σώματος.
- Το Σώμα των Αντιπροσώπων συγκαλείται από τον πρόεδρο του και απαρτία αποτελούν 63 μέλη.
- Η Μεγάλη Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα μέλη των Δ.Σ των Ομοσπονδιών
- Η Μικρή Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Ομοσπονδιών
- Αμφότερες, είναι συμβουλευτικές Επιτροπές προς το Προεδρείο του "Φορέα" και προς το Σώμα των Αντιπροσώπων.
- Νοείται ότι τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ή/και ο Πρόεδρος του Σ.Σ των Αντιπροσώπων είναι κάτοικος Ελλάδας.

Οικονομική στήριξη

Η Οικονομική στήριξη όλων των ενεργειών του "Φορέα" αποτελεί ευθύνη των μελών του, για το σκοπό αυτό δημιουργείται "Ειδικό Ταμείο Ποντίων".

Πόροι του Ταμείου είναι εισφορές:

1) Μελών της Τακτικής Συνέλευσης
2) Ποντιακών Ομοσπονδιών και Συλλόγων Ποντίων
3) Νομικών προσώπων
4) Φυσικών προσώπων
5) Φορέων του Ελληνικού Δημοσίου
6) Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
7) Κλπ

Για την Οργανωτική Συνέλευση θα γίνουν εισφορές από τα οποία θα χρεωθούν οι σύνεδροι ισόποσα και θα επιστραφούν σε είκοσι ισόποσες ετήσιες δόσεις των 60 Ευρώ, ως εισφορά στο Ταμείο Ποντίων.

Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στα καταστατικά των οργάνων που λειτουργούν και τα συμπληρώνετε κατά το δοκούν.

Η δημιουργία του Σώματος των Αντιπροσώπων γίνεται για να συζητούνται σε τακτά διαστήματα τα προβλήματα και οι προβληματισμοί του Ποντιακού χώρου.

Η δημιουργία δύο ανεξάρτητων οργάνων θα βοηθήσει στην συνοχή των ποντίων τόσο της Ελλάδας όσο και της διασποράς.

Άγγελος Ασλανίδης

Πηγή: TGB News