Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος - Πότε και που θα γίνουν

Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Εκλογές για νέο Δ.Σ. πραγματοποιεί η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) καλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και επόμενα του καταστατικού τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο Αντιπροσώπων) στις 20 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή στην Θεσσαλονίκη (Αίθουσα «Λίτσα Φωκίδου» στο Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη στο Πανόραμα) με θέματα: 

1) Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Συνελεύσεως και 5μελούς εφορευτικής επιτροπής
2) Ανακήρυξη Γεωργίου Παρχαρίδη Επιτίμου Προέδρου της Π.Ο.Ε κατ’ άρθρο 58 του καταστατικού
3) Λογοδοσία Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
4) Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής
5) Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Δ.Σ.
6) Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη
7) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ και εξελεγκτικής επιτροπής

Ώρα έναρξης συνέλευσης 10:30 π.μ. - Ώρα λήξης ψηφοφορίας 7 μ.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 27 Νοεμβρίου 2016 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης.

Δικαίωμα συμμετοχής (εκλέγειν και εκλέγεσθαι - νομιμοποίηση αντιπροσώπων) στη Γενική Συνέλευση της 20ης Νοεμβρίου ή 27ης Νοεμβρίου 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου Αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση) έχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της Π.Ο.Ε, που η αίτησή τους για εγγραφή έχει εγκριθεί έξι μήνες τουλάχιστον πριν από την συνέλευση.

Κάθε σωματείο συμμετέχει στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση με δύο αντιπροσώπους του. Ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του σωματείου οριζόμενο από το Δ.Σ. Ο άλλος μπορεί να είναι οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ μέλος του σωματείου. Τα σωματεία που στην τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευσή τους ψήφισαν πάνω από 300 μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στα εκλογοαπολογιστικά Σ.τ.Α και με τρίτο αντιπρόσωπό τους.

Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων πρέπει να προσκομίζονται φωτοτυπίες από το πρωτότυπο:
Α) Του πρακτικού κατάρτισης του Δ.Σ σε σώμα
Β) Πρακτικό του Δ.Σ. διορισμού των αντιπροσώπων
Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής και τρίτου αντιπροσώπου, αντίγραφο πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ψηφισάντων κατά την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο παραστατικό που θα φέρει την φωτογραφία του.

Παρακαλούνται οι διοικήσεις των σωματείων να διαβιβάσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην έδρα της Π.Ο.Ε το αργότερο μέχρι την 11η Νοεμβρίου και ώρα 15.00, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην γραμματεία να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο και στη σύνταξη των σχετικών καταλόγων των αντιπροσώπων.

Για το 19μελές Δ.Σ της Π.Ο.Ε θα εκλεγούν τα 14 μέλη από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων(Γενική Συνέλευση), αφού, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού οι Πρόεδροι των πέντε Περιφερειακών Συμβουλίων των Σ.Πο.Σ., που θα έχουν ήδη εκλεγεί, συμμετέχουν, λόγω του αξιώματός τους, στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. Η εκλογή των υπολοίπων 14 μελών του Δ.Σ. γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο αντιπρόσωποι που μετέχουν νομίμως στο Συνέδριο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας σε σταυρούς προτιμήσεως. Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι 7 σταυρούς προτιμήσεως για το Δ.Σ και μέχρι δύο σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή.

Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Π.Ο.Ε πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 12 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 3 μ.μ., ώστε να διευκολυνθεί η διοίκηση στο έργο της προετοιμασίας του συνεδρίου και των αρχαιρεσιών. Μέσα στην ίδια προθεσμία συνιστάται και η οικονομική τακτοποίηση των μελών. (Δικαίωμα εγγραφής 50,00 ευρώ και ετήσια συνδρομή 50,00 ευρώ).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό η ταμειακή τακτοποίηση επιτρέπεται μέχρι και την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

Τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων θα βαρύνουν τα σωματεία που εκπροσωπούν.

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη και οι αντιπρόσωποι που θα ορίσουν, να είναι παρόντες κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα έναρξη της συνέλευσης (20 Νοεμβρίου ή 27 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ.).