Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Κάλαντα Χριστουγέννων Κοτυώρων Πόντου (Video)

Κάλαντα Χριστουγέννων Κοτυώρων Πόντου
Κάλαντα Χριστουγέννων Κοτυώρων Πόντου (Video)

Βυζαντινά Κάλαντα της περιοχής Κοτυώρων του Πόντου, από τη χορωδία της Ένωσης Ποντίων Δροσιάς.

Διδασκαλία - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ηλίας Υφαντίδης

Άναρχος Θεός καταβέβηκε και εν τη Παρθένω κατώκησε.
Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι.
Ερρουρέμ, ερρουρέμ, ερρουρερουρέμ, χαίρε Δέσποινα.

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεστε, τάξεις των Αγγέλων ευφραίνονται
Δεύτε εν σπηλαίω τεάσασθε κείμενον εν φάτνη τον Κύριον.
Ερρουρέμ, ερρουρέμ, ερρουρερουρέμ, χαίρε Δέσποινα.

Εξ Ανατολών Μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζουσιν άξια
Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον
Ερρουρέμ, ερρουρέμ, ερρουρερουρέμ, χαίρε Δέσποινα.